klodius: (Default)
[personal profile] klodius


Рік: 2010
Жанр: Авторська пісня
Формат: MP3 320 kbps

Треклист:
CD1 - Гіацинтове сонце
1.І знову пролог
2.Осінній день, осінній день, осінній!
3.В дні прожиті печально і просто...
4.І не минає, не минає...
5.Очима ти сказав мені- люблю...
6.Чоловіче мій, запрягай коня...
7.Хай буде легко. Дотиком пера
8.Що в нас було...
9.І Місячну сонату уже створив Бетховен...
10.Двори стоять у хуртовині айстр
11.І як тепер тебе забути
12.Ти половець, ти правнук печеніга...
13.Ті журавлі, і їх прощальні сурми...
14.Недумано, негадано
15.А що І я спочину на хвилинку
16.Напитись голосу твого...

CD2 - По-Лицю-Дощ
1.Я вранці голос горлиці люблю
2.У світі злому і холодному...
3.Між іншим
4.Вечірнє сонце, дякую за день!
5.В пустелі сизих вечорів...
6.Умирають майстри...
7.Погасли кострища стоянок
8.Папороть
9.Вже почалось, мабуть, мйбутнє
10.Поезія згубила камертон
11.Було нам важко і було нам зле
12.Я, що прийшла у світ не для корид...
13.Старесенька, іде по тій дорозі
14.Осінній день березами почався
15.Моя любове! Я перед тобою
16.Одгородила доля шматок поля...
17.По-Лицю-Дощ

Multiupload
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

klodius: (Default)
klodius

October 2012

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
2122 2324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 09:03 pm
Powered by Dreamwidth Studios